Üyelik Sözleşmesi

Emlak Ofisim Üyelik Sözleşmesi

İLANİZMİR.COM EMLAK OFİSİM ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve İLANİZMİR.Com Portal Üyelik Sözleşmesi başta olmak üzere sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan eklerden oluşan işbu İLANİZMİR.Com EMLAK OFİSİM Üyelik Sözleşmesi (Hepsi birlikte sözleşme olarak anılacaktır),

ATATÜRK CAD. NO:10/A KARABURUN/MORDOĞAN  adresinde mukim İLANİZMİR ASİL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. (Bundan böyle kısaca "İLANİZMİR" olarak anılacaktır)

ile

www.ilanizmir.com portalına üye olurken bilgilerini paylaşan üye (Bundan böyle kısaca “Üye” olarak anılacaktır)

arasında akdedilmiş olup; “Üye”nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

2. TANIMLAR

“EMLAK OFİSİM”: Üye’ye internet sitesini ve emlak yönetimini organize edebileceği bir yönetim paneli sunulmasını sağlayan; “Üye” tarafından talep edilmesi halinde “Üye” adına “Üye”nin beyan ettiği bilgiler ile bir adet ile sınırlı olmak üzere alan adı tescili başvurularının yapılmasını ve yönetilmesini sağlayan, İLANİZMİR.Com Portal Üyelik Sözleşmesi kapsamında bir “Hizmet” olan “Emlak Portföy Yönetim Sistemi” ürünü.

"Üye": www.İLANİZMİR.com portalına üye olan ve "Portal" dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek ve/veya tüzel kişiler.

"Kullanıcı": "SİTE"ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

Portal”: www.ilanizmir.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan “İLANİZMİR”’in hizmetlerini sunduğu internet sitesi ve/veya mobil uygulamalar.

3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

İşbu sözleşmenin konusu, “İLANİZMİR” tarafından "Portal" üzerinden sunulan EMLAK OFİSİM hizmetlerinin kapsamının, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. "Üye", işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, "Portal" içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin "İLANİZMİR" tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. “Üye” bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. “EMLAK OFİSİM” Hizmeti Kullanımı Şartları

4.1.“EMLAK OFİSİM” hizmetinden yalnızca “Portal”da mağazası bulunan “Üye”ler faydalanabilir. “Üye”ye ait her bir mağaza başına 1 (bir) adet EMLAK OFİSİM tahsis edilmesi mümkündür. 24.03.2020 tarihinden sonra İLANİZMİR’e üye olanlar ücretli olarak web sitesi hizmetinden yararlanabilecek, 24.03.2020 tarihi öncesinde üye olmuş olanlar ise; mevcut taahhüt süresi sonunda yenileme yaptıklarında web sitesi hizmetinden ücret ödeyerek yararlanabileceklerdir. Bu amaçla halihazırda web sitesi hizmetinden yararlanmakta olan “Üye”lere taahhüt döneminin sonunda taahhüt yenilemesi ile birlikte mevcut web sitesi tanımlanacak, web sitesi hizmeti ücreti bildirilecektir. “Üye”, tanımlanan web sitesi hizmetini dilerse İLANİZMİR tarafından bildirilen süre içinde iptal edebilecektir. Bu durumda web sitesi hizmeti için tahsil edilmiş olan tutar, bakiye olarak “Üye”nin hesabına eklenecektir. Web sitesi hizmeti ücreti ilan paketi büyüklüğüne göre değişmekte olup, paket değişikliği yapıldığında Web sitesi hizmeti ücreti de değişecektir. “İLANİZMİR”in ilgili ücretlendirme politikasında değişiklik yapma hakkı ve sözleşmenin yenilenmesini müteakip ek ücret talep etme hakkı saklıdır.

4.2. “EMLAK OFİSİM” münhasıran “İLANİZMİR”e ait sistem ile “Üye”ye tahsisli bulunan mağaza ile entegre şekilde çalışır. “EMLAK OFİSİM”nin yönetim paneline yalnızca “Üye”nin “Portal”daki mağazasında bulunan alt kullanıcılar ve mağaza yöneticisi giriş yapabilir. Bu kişilerin işlemlerinden doğrudan “Üye” sorumlu olur.

4.3. “EMLAK OFİSİM”, “Üye” adına kayıtlı bulunan alan adı ile entegre şekilde çalışabileceği gibi, “Üye” tarafından bu yönde bir talep gelmesi halinde, “İLANİZMİR” tarafından “Üye” nam ve hesabına yeni bir alan adı tescil edilmesi de mümkündür. Bu şekilde tescili gerçekleştirilecek alan adı, hukuka ve ahlaka uygun olarak ve üçüncü kişilerin haklarına halel getirmeksizin “Üye” tarafından tespit edilir; alan adı tescili başvurusu sırasında sunulması gereken bilgiler “Üye” tarafından “İLANİZMİR”e bildirilir; “Üye” söz konusu bilgilerin doğru ve güncel olacağını taahhüt eder. ”İLANİZMİR” “Üye” tarafından bildirilen bilgiler ve alan adı talebinin gerçekleştirileceği ile ilgili herhangi bir taahhütte bulunmamakta olup herhangi bir sebep göstermeden alan adı taleplerini geri çevirebilir; söz konu alan adı tahsis edilse dahi “Üye” alan adının hukuki uyuşmazlıklar ve/veya ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) kuralları uyarınca terkinin veya üçüncü bir kişiye tahsisinin mümkün olabileceğini, söz konusu süreçlerde “İLANİZMİR”in herhangi bir faaliyeti ve sorumluluğu olmadığını ve olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Alan adının tescili, yönetilmesi, gereken hallerde yenilenmesi işlemleri “İLANİZMİR” tarafından gerçekleştirilecektir. Ancak işbu sözleşmenin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, söz konusu alan adı “İLANİZMİR” tarafından “AUTH CODE”un transferi ile birlikte “Üye”ye devredilir. Bu devir dışında “Üye”ye “Üye” tarafından oluşturulan veya “İLANİZMİR”e iletilen veya “İLANİZMİR” veya üçüncü kişiler tarafından oluşturulan veya iletilen herhangi bir veri verilmeyecek olup bu verilerle ilgili “İLANİZMİR”in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.4. “Üye” tarafından “EMLAK OFİSİM” üzerinden verilen ilanlar otomatik olarak “İLANİZMİR”e gönderilir. “Üye”, “EMLAK OFİSİM” üzerinden verdiği ilanların, görsellerin, açıklamaların içeriğinden bizzat sorumlu olur. “Üye”, girişini yaptığı ilanların “İLANİZMİR”in ilan verme ve mağaza kurallarına uygun olduğunu, gerçeği yansıttığını ve herhangi bir şekilde yanıltıcı olmadığını kabul eder.

4.5. “EMLAK OFİSİM” üzerindeki her türlü mülkiyet hakkı ile “EMLAK OFİSİM”, ilgili yazılım, arayüz, kaynak kodları vb. üzerindeki 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan tüm fikri mülkiyet hakları münhasıran “İLANİZMİR”e aittir. İşbu sözleşme hiçbir şekilde EMLAK OFİSİM üzerindeki herhangi bir hakkın kısmen veya tamamen, geçici ya da daimi şekilde “Üye”ye devredildiği şeklinde yorumlanamaz. “Üye”nin “EMLAK OFİSİM”i kullanımı işbu sözleşmenin amacıyla sınırlı olup, “Üye”nin “EMLAK OFİSİM” üzerinde herhangi bir değişiklik yapması, kaynak kodlarına erişmesi, çoğaltması, kopyalaması, yayması yasaktır. “Üye” “EMLAK OFİSİM” kapsamındaki internet sitesinin kodları içerisine “İLANİZMİR” tarafından belirtilecek şekilde “İLANİZMİR” tarafından verilecek analiz kodlarını yerleştirecektir. Bu sitede yayınlanan ilanların tüm mülkiyet ve fikri mülkiyet hakları münhasıran “İLANİZMİR”e ait olduğundan, ilanların kopyalanması, başka mecralarda yayınlanması, başka veri tabanlarına aktarılması, üçüncü kişilerin erişimine veya kullanımına açılması, ilanlara link verilmesi de dâhil olmak üzere ilanların işlenmesi yasaktır.

4.6. “İLANİZMİR”, “EMLAK OFİSİM”nin mümkün olan en az aksaklıkla gereği gibi çalışması ve “EMLAK OFİSİM”de tutulan verilerin güvenliğini sağlamak için azami gayret gösterecektir. Bu çerçevede, “EMLAK OFİSİM”de yaşanan aksaklıklar “Üye” tarafından 0 850 222 44 45 numaralı “İLANİZMİR” müşteri hizmetlerine bildirilecek ve mümkün olan en kısa sürede “İLANİZMİR” tarafından giderilmeye çalışılacaktır. “Üye”, söz konusu aksaklıklarla ilgili olarak “İLANİZMİR”den herhangi bir talepte bulunamayacağını kabul ve beyan eder.

5. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

5.1. “Üye”, “Portal” üzerinde işlem gerçekleştirirken ve “EMLAK OFİSİM” hizmetlerinden faydalanırken ve işbu sözleşme içerisinde yer alan şartlara, İLANİZMİR.Com Portal Üyelik Sözleşmesi kapsamında kabul etmiş olduğu hizmet kullanım koşullarına, "Portal"ın ve “EMLAK OFİSİM”nin ilgili alanlarında yararlandığı hizmete ilişkin belirtilen kurallara/beyanlara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder.

5.2. "Üye", "İLANİZMİR"in yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içerisinde, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde kullanıcılara ait gizli/özel/kişisel veri özel nitelikli kişisel veri/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder. Bunun haricinde “Üye”nin “EMLAK OFİSİM” ya da “Portal” üzerinde verdiği ilanlarla ilgili olarak üçüncü kişilerin haklarını ihlal ettiği iddiasının, hakkı ihlal edilen taraflarca “İLANİZMİR”e beyan edilerek yargı yoluna başvurulacağının bildirilmesi halinde “İLANİZMİR” “Üye”nin kendisine bildirdiği ad, soyad bilgisini karşı tarafa verebilir.

5.3. "Üye"lerin, "İLANİZMİR" tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları kullanıcı adı ve şifrenin güvenliğini sağlamaları, münhasıran ve müstakilen kendileri tarafından kullanılmasını temin etmeleri, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutularak saklanmasını sağlamaları tamamen "Üye"lerin sorumluluğundadır. "Üye"ler, kullanıcı adı ve şifrenin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, münhasıran ve müstakilen kendisi tarafından kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı diğer üyelerin, "İLANİZMİR"in ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan sorumludur.

5.4. "Üye"ler " EMLAK OFİSİM " dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, söz konusu bilgi ve içeriklerin " EMLAK OFİSİM " üzerinde yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin satışının ve teşhirinin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını kabul ve taahhüt etmektedirler. "İLANİZMİR", "Üye"ler tarafından "İLANİZMİR"e iletilen veya " EMLAK OFİSİM " üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etme ve bu içeriklerin internet üzerinden yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin satışının ve teşhirinin hukuka aykırı bir durum oluşturmamasını sağlamakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya yayınlanmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

5.5. "Üye", "İLANİZMİR"in yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

5.6. “Üye”nin işbu sözleşmede yer alan yükümlülüklerinden herhangi birine aykırı davranması, özellikle alan adı ve internet sitesinde yayınladığı reklamlar nedeniyle üçüncü bir kişinin haklarını ihlal etmesi nedeniyle doğacak her türlü zarardan münhasıran “Üye” sorumludur. “Üye”nin söz konusu ihlalleri nedeniyle “İLANİZMİR”in herhangi bir zarara uğraması, bir zararı tazminle veya ceza ile mükellef olması ya da bir talebe maruz kalması halinde; ilgili tüm talep ve tutarlar ferileri ile birlikte “Üye”ye rücu edilecektir.

5.7. "Portal"da "Üye"ler de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı "İLANİZMİR"in, "İLANİZMİR" çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. "İLANİZMİR", "Üye"ler de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

5.8. "İLANİZMİR", " EMLAK OFİSİM " kapsamında sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; "Üye"lerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. "İLANİZMİR", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "Üye"ler, "İLANİZMİR"in talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "İLANİZMİR" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "İLANİZMİR" tarafından yapabilir. "İLANİZMİR" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

5.9. "İLANİZMİR", 5651 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun" kapsamında "Yer Sağlayıcı" olarak faaliyet göstermektedir. EMLAK OFİSİM müşterilerinden toplamış olduğu verilerin işlenmesinden, aktarılmasından 6698 sayılı Kanun uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla sorumlu olup, İLANİZMİR’in bu konuda herhangi bir sorumluluğunun olmadığını, Kanun kapsamında alınması gereken güvenlik önlemlerinden ve diğer tüm yükümlülüklerden kendisinin sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.5.10.  “EMLAK OFİSİM” hizmetinden yararlanan “Üye”ler Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "İLANİZMİR"in ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz veya taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini, mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, mevzuatın gerektirdiği önlemleri alacağını ve prosedürleri yerine getireceğini, yasadışı, siyasi propaganda niteliğinde, suç teşkil edecek, rahatsız edici, kişilik haklarına zarar verici, eşitlik mevzuatına, insan haklarına, fikri haklara, telif haklarına, marka haklarına ve mülkiyet haklarına tecavüz edici tutum ve davranışlarda bulunmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

6. Sözleşmenin Süresi ve Sona Ermesi

6.1. İşbu sözleşme Üye tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girecek olup, daha önce feshedilmediği sürece “Üye”nin İLANİZMİR.Com Portal Üyelik Sözleşmesi kapsamında mağazayı kullanma hakkı devam ettiği sürece yürürlükte kalacaktır.

6.2. "İLANİZMİR" her zaman herhangi bir gerekçe göstermeden, herhangi bir bildirimde bulunmadan ve herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadan ve derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir veya sözleşmeyi feshetmeden "Üye"nin “Emlak Ofisim”kullanım hakkına son verebilir veya geçici olarak durdurabilir. İşbu madde içerisinde belirtilen fesih, kullanıma son verme ve üyeliği durdurma kararları tamamen işbu sözleşmeye ve ilgili diğer kurallara aykırılık, "Üye"nin işlemlerinin veya işlemleri sonucunda ortaya çıkan durumun "İLANİZMİR" bilgi güvenliği sistemi uyarınca bir risk oluşturduğunun "İLANİZMİR" tarafından tespit edilmesi veya "İLANİZMİR"in ticari kararları veya “İLANİZMİR” tarafından ortaya çıkan durumun hukuki bir risk oluşturduğunun değerlendirilmesi doğrultusunda "İLANİZMİR"in kendi iradesi ile verilecektir.

7. Genel Hükümler

7.1. Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "İLANİZMİR" işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "İLANİZMİR" için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "İLANİZMİR"den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "İLANİZMİR"in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

7.2. İşbu sözleşmeden doğan ihtilafların hallinde Türk Hukuku uygulanacak ve İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

7.3. Taraflar, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda tarafların kendi veritabanlarında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini,karşı tarafı yemin teklifinden beri kıldıklarını ve bu maddenin HUMK 193. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.4. İşbu sözleşmede aksine hüküm bulunmayan hallerde, İLANİZMİR.Com Portal Üyelik Sözleşmesi mutatis mutandis uygulanacaktır.

 

 

ILANINIZI MILYONLARA ULASTIRIN !

Urununuzu ucretsiz yayinlayarak milyonlarca kisiye ulastirin.

BIZIMLE ILETISIME GECIN !

Herhangi bir sikintida bizimle iletisime gecebilirsiniz

Copyright 2020 Tum Haklari Saklidir. ASİL TEKNOLOJİ